Hantering av personuppgifter GDPR

Policy för GDPR

Här finns Liljeholmens folkhögskolas Policy för GDPR (pdf).

Trygg hantering av dina personuppgifter

Liljeholmens folkhögskola värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vilka uppgifter vill vi ha?

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din tid på Liljeholmen.

Hur hanterar vi dina kontaktuppgifter?

När du fyller i ett kontaktformulär, ansöker eller på annat sätt skickar dina personuppgifter är du medveten om att vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part såvida denna organisation inte har ett biträdesavtal med Liljeholmens folkhögskola. Detta gäller våra administrativa skolverktyg samt vår webbplats.

Uppgifterna används för att fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, bidragsansökningar, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge vi sparar data?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare och maximalt två år efter avslutade studier sparas dina uppgifter. Därefter sparar vi enbart dina kontaktuppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

För din skull sparar vi kursintyg/behörighetsintyg i 50 år. Självklart kan vi ta bort dessa uppgifter om du så önskar.  

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex en minimering av personuppgiftshantering, lösenordsskyddade datorer och konton. För data som ej är digital skyddas data i arkiv eller på ett sådant sätt att tillgängligheten för obehörig person begränsas.

Laglig grund

Hanteringen av dina personuppgifter grundar sig i den lagliga grund som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Artikel 6.1 (b, d, f)

Kontaktperson gällande GDPR

Har du frågor eller om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta rektor.

Personuppgiftsansvarig är Liljeholmens folkhögskola.